Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:1

New American Standard Bible
2 Timothy 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But realize this, that in the last days difficult times will come.
NA26 – Τοῦτο δὲ γίνωσκε, (5720) ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται (5695) καιροὶ χαλεποί·
WH – τουτο δε γινωσκε (5720) οτι εν εσχαταις ημεραις ενστησονται (5695) καιροι χαλεποι
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܩܫܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile