Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:8

New American Standard Bible
2 Timothy 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men of depraved mind, worthless in regard to the faith.
NA26 – ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν class="show tvm">(5627) Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται class="show tvm">(5731) τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι class="show tvm">(5772) τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν·
WH – ον τροπον δε ιαννης και ιαμβρης αντεστησαν class="show tvm">(5627) μωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται class="show tvm">(5731) τη αληθεια ανθρωποι κατεφθαρμενοι class="show tvm">(5772) τον νουν αδοκιμοι περι την πιστιν
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܰܢܺܣ ܘܝܰܡܒ݁ܪܺܝܣ ܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile