Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:8

New American Standard Bible
2 Timothy 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men of depraved mind, worthless in regard to the faith.
NA26 – ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν (5627) Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται (5731) τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι (5772) τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν·
WH – ον τροπον δε ιαννης και ιαμβρης αντεστησαν (5627) μωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται (5731) τη αληθεια ανθρωποι κατεφθαρμενοι (5772) τον νουν αδοκιμοι περι την πιστιν
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܰܢܺܣ ܘܝܰܡܒ݁ܪܺܝܣ ܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile