Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:10

New American Standard Version
2 Timothy 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica; Crescens {has gone} to Galatia, Titus to Dalmatia.
NA26 – Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν (5627) ἀγαπήσας (5660) τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη (5675) εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν·
WH – δημας γαρ με [ εγκατελειπεν (5707) | εγκατελιπεν (5627) ] αγαπησας (5660) τον νυν αιωνα και επορευθη (5675) εις θεσσαλονικην κρησκης εις γαλατιαν τιτος εις δαλματιαν
PES – ܕ݁ܺܡܰܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܒ݂ܩܰܢܝ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܩܪܺܣܩܳܘܣ ܠܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ ܛܺܛܳܘܣ ܠܕ݂ܰܠܡܰܛܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser: