Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:10

New American Standard Bible
2 Timothy 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica; Crescens {has gone} to Galatia, Titus to Dalmatia.
NA26 – Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν (5627) ἀγαπήσας (5660) τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη (5675) εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν·
WH – δημας γαρ με [ εγκατελειπεν (5707) | εγκατελιπεν (5627) ] αγαπησας (5660) τον νυν αιωνα και επορευθη (5675) εις θεσσαλονικην κρησκης εις γαλατιαν τιτος εις δαλματιαν
PES – ܕ݁ܺܡܰܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܒ݂ܩܰܢܝ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܩܪܺܣܩܳܘܣ ܠܓ݂ܰܠܰܛܺܝܰܐ ܛܺܛܳܘܣ ܠܕ݂ܰܠܡܰܛܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile