Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:11

New American Standard Bible
2 Timothy 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Only Luke is with me. Take along Mark and bring him with you, for he is useful to me for service.
NA26 – (5748)
WH – λουκας εστιν (5719) μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων (5631) αγε (5720) μετα σεαυτου εστιν (5719) γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν
PES – ܠܽܘܩܳܐ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܝ ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܳܗܶܢ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile