Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:16

New American Standard Version
2 Timothy 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At my first defense no one supported me, but all deserted me; may it not be counted against them.
NA26 – Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, (5633) ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· (5678)
WH – εν τη πρωτη μου απολογια ουδεις μοι παρεγενετο (5633) αλλα παντες με [ εγκατελειπον (5707) | εγκατελιπον (5627) ] μη αυτοις λογισθειη (5678)
PES – ܒ݁ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܩܽܘܢܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile