Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:3

New American Standard Bible
2 Timothy 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For {the} time will come when they will not tolerate sound doctrine; but {wanting} to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires,
NA26 – ἔσται (5704) γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης (5723) διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν (5692) διδασκάλους κνηθόμενοι (5746) τὴν ἀκοήν,
WH – εσται (5695) γαρ καιρος οτε της υγιαινουσης (5723) διδασκαλιας ουκ ανεξονται (5695) αλλα κατα τας ιδιας επιθυμιας εαυτοις επισωρευσουσιν (5692) διδασκαλους κνηθομενοι (5746) την ακοην
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܰܣܓ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܚܽܘܬ݂ܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile