Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:12

New American Standard Bible
3 John 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Demetrius has received a {good} testimony from everyone, and from the truth itself; and we testify too, and you know that our testimony is true.
NA26 – Δημητρίῳ μεμαρτύρηται class="show tvm">(5769) ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, class="show tvm">(5719) καὶ οἶδας class="show tvm">(5758) ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. class="show tvm">(5748)
WH – δημητριω μεμαρτυρηται class="show tvm">(5769) υπο παντων και υπο αυτης της αληθειας και ημεις δε μαρτυρουμεν class="show tvm">(5719) και οιδας class="show tvm">(5758) οτι η μαρτυρια ημων αληθης εστιν class="show tvm">(5719)
PES – ܥܰܠ ܕ݁ܺܡܺܝܛܪܺܝܳܘܣ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܽܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܘܡܶܢܳܗ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢܰܢ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile