Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:5

New American Standard Bible
3 John 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, you are acting faithfully in whatever you accomplish for the brothers {and sisters,} and especially {when they are} strangers;
NA26 – Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς (5719) ἐὰν ἐργάσῃ (5667) εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,
WH – αγαπητε πιστον ποιεις (5719) ο εαν εργαση (5667) εις τους αδελφους και τουτο ξενους
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܶܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile