Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:13

New American Standard Bible
Acts 10:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A voice came to him, "Get up, Peter, kill and eat!"
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, (5631) Πέτρε, θῦσον (5657) καὶ φάγε. (5628)
WH – και εγενετο (5633) φωνη προς αυτον αναστας (5631) πετρε θυσον (5657) και φαγε (5628)
PES – ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܡ ܟ݁ܽܘܣ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile