Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:2

New American Standard Bible
Acts 10:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a devout man and one who feared God with all his household, and made many charitable contributions to the {Jewish} people and prayed to God continually.
NA26 – εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος (5740) τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν (5723) ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος (5740) τοῦ θεοῦ διὰ παντός,
WH – ευσεβης και φοβουμενος (5740) τον θεον συν παντι τω οικω αυτου ποιων (5723) ελεημοσυνας πολλας τω λαω και δεομενος (5740) του θεου δια παντος
PES – ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile