Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:33

New American Standard Bible
Acts 10:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So I sent {men} to you immediately, and you have been kind enough to come. Now then, we are all here present before God to hear everything that you have been commanded by the Lord."
NA26 – ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα (5656) πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας (5656) παραγενόμενος. (5637) νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν (5748) ἀκοῦσαι (5658) πάντα τὰ προστεταγμένα (5772) σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου.
WH – εξαυτης ουν επεμψα (5656) προς σε συ τε καλως εποιησας (5656) παραγενομενος (5637) νυν ουν παντες ημεις ενωπιον του θεου παρεσμεν (5719) ακουσαι (5658) παντα τα προστεταγμενα (5772) σοι υπο του κυριου
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ ܘܗܳܐ ܚܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile