Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 11:10

New American Standard Bible
Acts 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "This happened three times, and everything was drawn back up into the sky.
NA26 – τοῦτο δὲ ἐγένετο (5633) ἐπὶ τρίς, καὶ ἀνεσπάσθη (5681) πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν.
WH – τουτο δε εγενετο (5633) επι τρις και ανεσπασθη (5681) παλιν απαντα εις τον ουρανον
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܘܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile