Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:22

New American Standard Bible
Acts 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The people {repeatedly} cried out, "The voice of a god and not of a man!"
NA26 – δὲ δῆμος ἐπεφώνει, (5707) Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.
WH – ο δε δημος επεφωνει (5707) θεου φωνη και ουκ ανθρωπου
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ ܩܳܠܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile