Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:11

New American Standard Bible
Acts 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and not see the sun for a time." And immediately a mist and a darkness fell upon him, and he went about seeking those who would lead him by the hand.
NA26 – καὶ νῦν ἰδοὺ (5628) χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ (5704) τυφλὸς μὴ βλέπων (5723) τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμά τε ἔπεσεν (5627) ἐπ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων (5723) ἐζήτει (5707) χειραγωγούς.
WH – και νυν ιδου (5640) χειρ κυριου επι σε και εση (5695) τυφλος μη βλεπων (5723) τον ηλιον αχρι καιρου παραχρημα [ δε | τε ] επεσεν (5627) επ αυτον αχλυς και σκοτος και περιαγων (5723) εζητει (5707) χειραγωγους
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܣܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile