Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:17

New American Standard Bible
Acts 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The God of this people Israel chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt, and with an uplifted arm He led them out from it.
NA26 – θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν (5656) ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,
WH – ο θεος του λαου τουτου ισραηλ εξελεξατο (5668) τους πατερας ημων και τον λαον υψωσεν (5656) εν τη παροικια εν γη αιγυπτου και μετα βραχιονος υψηλου εξηγαγεν (5627) αυτους εξ αυτης
PES – ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܒ݂ܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile