Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:21

New American Standard Bible
Acts 13:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Then they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years.
NA26 – κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο class="show tvm">(5668) βασιλέα, καὶ ἔδωκεν class="show tvm">(5656) αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα.
WH – κακειθεν ητησαντο class="show tvm">(5668) βασιλεα και εδωκεν class="show tvm">(5656) αυτοις ο θεος τον σαουλ υιον [ κεις | κις ] ανδρα εκ φυλης [ βενιαμειν | βενιαμιν ] ετη τεσσερακοντα
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܶܐܠܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܒ݁ܰܪ ܩܺܝܫ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile