Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:23

New American Standard Bible
Acts 13:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "From the descendants of this man, according to promise, God has brought to Israel a Savior, Jesus,
NA26 – τούτου θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν class="show tvm">(5627) τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν,
WH – τουτου ο θεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγαγεν class="show tvm">(5627) τω ισραηλ σωτηρα ιησουν
PES – ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦ݁ܳܪܽܘܩܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile