Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:28

New American Standard Bible
Acts 13:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And though they found no ground for {putting Him to} death, they asked Pilate that He be executed.
NA26 – καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες (5631) ᾐτήσαντο (5668) Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι (5683) αὐτόν·
WH – και μηδεμιαν αιτιαν θανατου ευροντες (5631) ητησαντο (5668) πιλατον αναιρεθηναι (5683) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܫܶܐܠܘ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile