Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:34

New American Standard Bible
Acts 13:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "{As for the fact} that He raised Him from the dead, never again to return to decay, He has spoken in this way: 'I WILL GIVE YOU THE HOLY {AND} FAITHFUL {MERCIES} OF DAVID.'
NA26 – ὅτι δὲ ἀνέστησεν (5656) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα (5723) ὑποστρέφειν (5721) εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν (5758) ὅτι Δώσω (5692) ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.
WH – οτι δε ανεστησεν (5656) αυτον εκ νεκρων μηκετι μελλοντα (5723) υποστρεφειν (5721) εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν (5758) οτι δωσω (5692) υμιν τα οσια δαυιδ τα πιστα
PES – ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile