Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:35

New American Standard Bible
Acts 13:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, He also says in another {Psalm:} 'YOU WILL NOT ALLOW YOUR HOLY ONE TO UNDERGO DECAY.'
NA26 – διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, (5719) Οὐ δώσεις (5692) τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν (5629) διαφθοράν.
WH – διοτι και εν ετερω λεγει (5719) ου δωσεις (5692) τον οσιον σου ιδειν (5629) διαφθοραν
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile