Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:6,8

New American Standard Bible
Acts 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had gone through the whole island as far as Paphos, they found a magician, a Jewish false prophet whose name was Bar-Jesus,
NA26 – διελθόντες (5631) δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον (5627) ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ,
WH – διελθοντες (5631) δε ολην την νησον αχρι παφου ευρον (5627) ανδρα τινα μαγον ψευδοπροφητην ιουδαιον ω ονομα [ βαριησους | βαριησου ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܽܘܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܪܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Elymas the magician (for so his name is translated) was opposing them, seeking to turn the proconsul away from the faith.
NA26 – ἀνθίστατο (5710) δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται (5743) τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν (5723) διαστρέψαι (5658) τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
WH – ανθιστατο (5710) δε αυτοις ελυμας ο μαγος ουτως γαρ μεθερμηνευεται (5743) το ονομα αυτου ζητων (5723) διαστρεψαι (5658) τον ανθυπατον απο της πιστεως
PES – ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܫܡܶܗ ܐܶܠܽܘܡܰܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܥܰܩܡܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܐܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile