Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:12

New American Standard Bible
Acts 14:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they {began} calling Barnabas, Zeus, and Paul, Hermes, because he was the chief speaker.
NA26 – ἐκάλουν (5707) τε τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν (5713) ἡγούμενος (5740) τοῦ λόγου.
WH – εκαλουν (5707) τε τον βαρναβαν δια τον δε παυλον ερμην επειδη αυτος ην (5707) ο ηγουμενος (5740) του λογου
PES – ܘܫܰܡܺܝܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܡܳܪܶܐ ܐܰܠܳܗܶܐ ܘܰܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܶܪܡܺܝܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܡܫܰܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile