Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:13

New American Standard Bible
Acts 14:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Moreover, the priest of Zeus, whose {temple} was just outside the city, brought oxen and garlands to the gates, and wanted to offer sacrifice with the crowds.
NA26 – τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος (5752) πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας (5660) σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν (5707) θύειν. (5721)
WH – ο τε ιερευς του διος του οντος (5723) προ της πολεως ταυρους και στεμματα επι τους πυλωνας ενεγκας (5660) συν τοις οχλοις ηθελεν (5707) θυειν (5721)
PES – ܘܟ݂ܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܐ ܐܰܠܳܗܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܬ݁ܰܘܪܶܐ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܶܐ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܒ݁ܰܚ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile