Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:17

New American Standard Bible
Acts 14:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and yet He did not leave Himself without witness, in that He did good and gave you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness."
NA26 – καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὐτὸν ἀφῆκεν (5656) ἀγαθουργῶν, (5723) οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς (5723) καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν (5723) τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν.
WH – καιτοι ουκ αμαρτυρον [ αυτον | αυτον ] αφηκεν (5656) αγαθουργων (5723) ουρανοθεν υμιν υετους διδους (5723) και καιρους καρποφορους εμπιπλων (5723) τροφης και ευφροσυνης τας καρδιας υμων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘ ܒ݁ܰܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܡܪܰܒ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile