Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:19

New American Standard Bible
Acts 14:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jews came from Antioch and Iconium, and having won over the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, thinking that he was dead.
NA26 – Ἐπῆλθαν (5656) δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες (5660) τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες (5660) τὸν Παῦλον ἔσυρον (5707) ἔξω (5719) τῆς πόλεως, νομίζοντες (5723) αὐτὸν τεθνηκέναι. (5760)
WH – επηλθαν (5627) δε απο αντιοχειας και ικονιου ιουδαιοι και πεισαντες (5660) τους οχλους και λιθασαντες (5660) τον παυλον εσυρον (5707) εξω της πολεως νομιζοντες (5723) αυτον τεθνηκεναι (5760)
PES – ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ ܘܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܰܫܓ݂ܰܫܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܪܰܓ݂ܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܓ݂ܰܪܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile