Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:25

New American Standard Bible
Acts 14:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia.
NA26 – καὶ λαλήσαντες (5660) ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν (5627) εἰς Ἀττάλειαν.
WH – και λαλησαντες (5660) εν περγη τον λογον κατεβησαν (5627) εις ατταλειαν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܒ݁ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile