Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:27

New American Standard Bible
Acts 14:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had arrived and gathered the church together, they {began} to report all the things that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles.
NA26 – παραγενόμενοι (5637) δὲ καὶ συναγαγόντες (5631) τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον (5707) ὅσα ἐποίησεν (5656) θεὸς μετ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.
WH – παραγενομενοι (5637) δε και συναγαγοντες (5631) την εκκλησιαν ανηγγελλον (5707) οσα εποιησεν (5656) ο θεος μετ αυτων και οτι ηνοιξεν (5656) τοις εθνεσιν θυραν πιστεως
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܦ݂ܬ݂ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile