Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:29

New American Standard Bible
Acts 15:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you abstain from things sacrificed to idols, from blood, from things strangled, and from {acts of} sexual immorality; if you keep yourselves free from such things, you will do well. Farewell."
NA26 – ἀπέχεσθαι (5733) εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες (5723) ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε. (5770)
WH – απεχεσθαι (5733) ειδωλοθυτων και αιματος και πνικτων και πορνειας εξ ων διατηρουντες (5723) εαυτους ευ πραξετε (5692) ερρωσθε (5770)
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܘܡܶܢ ܚܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile