Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:3

New American Standard Bible
Acts 15:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, after being sent on their way by the church, they were passing through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and they were bringing great joy to all the brothers {and sisters.}
NA26 – Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες (5685) ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο (5711) τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι (5740) τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν (5707) χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.
WH – οι μεν ουν προπεμφθεντες (5685) υπο της εκκλησιας διηρχοντο (5711) την τε φοινικην και [ σαμαριαν | σαμαρειαν ] εκδιηγουμενοι (5740) την επιστροφην των εθνων και εποιουν (5707) χαραν μεγαλην πασιν τοις αδελφοις
PES – ܘܠܰܘܝܰܬ݂ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܦ݁ܽܘܢܺܝܩܺܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܢܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile