Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:38

New American Standard Bible
Acts 16:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The officers reported these words to the chief magistrates. And they became fearful when they heard that they were Romans,
NA26 – ἀπήγγειλαν (5656) δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα. ἐφοβήθησαν (5675) δὲ ἀκούσαντες (5660) ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν, (5748)
WH – απηγγειλαν (5656) δε τοις στρατηγοις οι ραβδουχοι τα ρηματα ταυτα εφοβηθησαν (5675) δε ακουσαντες (5660) οτι ρωμαιοι εισιν (5719)
PES – ܘܶܐܙܰܠܘ ܫܳܩܠܰܝ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܐܣܛܪܰܛܺܓ݂ܶܐ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܚܶܠܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile