Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 16:4

New American Standard Bible
Acts 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now while they were passing through the cities, they were delivering the ordinances for them to follow which had been determined by the apostles and elders in Jerusalem.
NA26 – ὡς δὲ διεπορεύοντο (5711) τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν (5707) αὐτοῖς φυλάσσειν (5721) τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα (5772) ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις.
WH – ως δε διεπορευοντο (5711) τας πολεις παρεδιδοσαν (5707) αυτοις φυλασσειν (5721) τα δογματα τα κεκριμενα (5772) υπο των αποστολων και πρεσβυτερων των εν ιεροσολυμοις
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ܘ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile