Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:1,11, 13

New American Standard Version
Acts 17:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they had traveled through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews.
NA26 – Διοδεύσαντες (5660) δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον (5627) εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν (5713) συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων.
WH – διοδευσαντες (5660) δε την αμφιπολιν και την απολλωνιαν ηλθον (5627) εις θεσσαλονικην οπου ην (5707) συναγωγη των ιουδαιων
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܡܦ݂ܺܝܦ݁ܳܘܠܺܝܣ ܘܰܐܦ݁ܳܠܳܘܢܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 17:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now these were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the Scriptures daily {to see} whether these things were so.
NA26 – οὗτοι δὲ ἦσαν (5713) εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, καθ ἡμέραν ἀνακρίνοντες (5723) τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι (5722) ταῦτα οὕτως.
WH – ουτοι δε ησαν (5707) ευγενεστεροι των εν θεσσαλονικη οιτινες εδεξαντο (5662) τον λογον μετα πασης προθυμιας [ [το] | ] καθ ημεραν ανακρινοντες (5723) τας γραφας ει εχοι (5722) ταυτα ουτως
PES – ܚܺܐܪܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܦ݂ܰܪܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 17:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the Jews of Thessalonica found out that the word of God had been proclaimed by Paul in Berea also, they came there as well, agitating and stirring up the crowds.
NA26 – Ὡς δὲ ἔγνωσαν (5627) οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη (5648) ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον (5627) κἀκεῖ σαλεύοντες (5723) καὶ ταράσσοντες (5723) τοὺς ὄχλους.
WH – ως δε εγνωσαν (5627) οι απο της θεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη βεροια κατηγγελη (5648) υπο του παυλου ο λογος του θεου ηλθον (5627) κακει σαλευοντες (5723) και ταρασσοντες (5723) τους οχλους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܕ݂ܰܥܘ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܒ݂ܶܪܳܘܰܐܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܠܰܡܙܳܥܽܘ ܘܠܰܡܕ݂ܰܠܳܚܽܘ ܠܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser: