Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:11

New American Standard Bible
Acts 17:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now these people were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the Scriptures daily {to see} whether these things were so.
NA26 – οὗτοι δὲ ἦσαν (5713) εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, καθ ἡμέραν ἀνακρίνοντες (5723) τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι (5722) ταῦτα οὕτως.
WH – ουτοι δε ησαν (5707) ευγενεστεροι των εν θεσσαλονικη οιτινες εδεξαντο (5662) τον λογον μετα πασης προθυμιας [ [το] | ] καθ ημεραν ανακρινοντες (5723) τας γραφας ει εχοι (5722) ταυτα ουτως
PES – ܚܺܐܪܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܦ݂ܰܪܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile