Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:13

New American Standard Bible
Acts 17:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the Jews of Thessalonica found out that the word of God had been proclaimed by Paul in Berea also, they came there as well, agitating and stirring up the crowds.
NA26 – Ὡς δὲ ἔγνωσαν class="show tvm">(5627) οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη class="show tvm">(5648) ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον class="show tvm">(5627) κἀκεῖ σαλεύοντες class="show tvm">(5723) καὶ ταράσσοντες class="show tvm">(5723) τοὺς ὄχλους.
WH – ως δε εγνωσαν class="show tvm">(5627) οι απο της θεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη βεροια κατηγγελη class="show tvm">(5648) υπο του παυλου ο λογος του θεου ηλθον class="show tvm">(5627) κακει σαλευοντες class="show tvm">(5723) και ταρασσοντες class="show tvm">(5723) τους οχλους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܕ݂ܰܥܘ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܒ݂ܶܪܳܘܰܐܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܠܰܡܙܳܥܽܘ ܘܠܰܡܕ݂ܰܠܳܚܽܘ ܠܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile