Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:17

New American Standard Bible
Acts 17:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So he was reasoning in the synagogue with the Jews and the God-fearing {Gentiles,} and in the market place every day with those who happened to be present.
NA26 – διελέγετο (5711) μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις (5740) καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. (5723)
WH – διελεγετο (5711) μεν ουν εν τη συναγωγη τοις ιουδαιοις και τοις σεβομενοις (5740) και εν τη αγορα κατα πασαν ημεραν προς τους παρατυγχανοντας (5723)
PES – ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܩܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܩܒ݁ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile