Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:22

New American Standard Bible
Acts 17:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that you are very religious in all respects.
NA26 – Σταθεὶς (5685) δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη, (5713) Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ· (5719)
WH – σταθεις (5685) δε [ | [ο] ] παυλος εν μεσω του αρειου παγου εφη (5707) ανδρες αθηναιοι κατα παντα ως δεισιδαιμονεστερους υμας θεωρω (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܬ݂ܺܢܳܝܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile