Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:31

New American Standard Bible
Acts 17:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – because He has set a day on which He will judge the world in righteousness through a Man whom He has appointed, having furnished proof to all people by raising Him from the dead."
NA26 – καθότι ἔστησεν class="show tvm">(5656) ἡμέραν ἐν μέλλει class="show tvm">(5719) κρίνειν class="show tvm">(5721) τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, class="show tvm">(5656) πίστιν παρασχὼν class="show tvm">(5631) πᾶσιν ἀναστήσας class="show tvm">(5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
WH – καθοτι εστησεν class="show tvm">(5656) ημεραν εν η μελλει class="show tvm">(5719) κρινειν class="show tvm">(5721) την οικουμενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισεν class="show tvm">(5656) πιστιν παρασχων class="show tvm">(5631) πασιν αναστησας class="show tvm">(5660) αυτον εκ νεκρων
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܫ ܘܰܐܦ݂ܢܺܝ ܠܟ݂ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܕ݂ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile