Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:6

New American Standard Bible
Acts 17:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they did not find them, they {began} dragging Jason and some brothers before the city authorities, shouting, "These men who have upset the world have come here also;
NA26 – μὴ εὑρόντες (5631) δὲ αὐτοὺς ἔσυρον (5707) Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες (5723) ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες (5660) οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, (5748)
WH – μη ευροντες (5631) δε αυτους εσυρον (5707) ιασονα και τινας αδελφους επι τους πολιταρχας βοωντες (5723) οτι οι την οικουμενην αναστατωσαντες (5660) ουτοι και ενθαδε παρεισιν (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܪܽܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܰܘ ܠܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܠܰܐܚܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܠܰܚܘ ܘܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile