Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:11

New American Standard Bible
Acts 18:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he settled {there} for a year and six months, teaching the word of God among them.
NA26 – Ἐκάθισεν (5656) δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων (5723) ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
WH – εκαθισεν (5656) δε ενιαυτον και μηνας εξ διδασκων (5723) εν αυτοις τον λογον του θεου
PES – ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܝܰܪܚܶܐ ܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile