Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:15

New American Standard Bible
Acts 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if there are questions about teaching and persons and your own law, see to it yourselves; I am unwilling to be a judge of these matters."
NA26 – εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν class="show tvm">(5748) περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ ὑμᾶς, ὄψεσθε class="show tvm">(5695) αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι class="show tvm">(5736) εἶναι. class="show tvm">(5750)
WH – ει δε ζητηματα εστιν class="show tvm">(5719) περι λογου και ονοματων και νομου του καθ υμας οψεσθε class="show tvm">(5695) αυτοι κριτης εγω τουτων ου βουλομαι class="show tvm">(5736) ειναι class="show tvm">(5721)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܙܺܛܺܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܳܗܶܐ ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile