Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:22

New American Standard Bible
Acts 18:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had landed in Caesarea, he went up {to Jerusalem} and greeted the church, and went down to Antioch.
NA26 – καὶ κατελθὼν (5631) εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς (5631) καὶ ἀσπασάμενος (5666) τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη (5627) εἰς Ἀντιόχειαν,
WH – και κατελθων (5631) εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] αναβας (5631) και ασπασαμενος (5666) την εκκλησιαν κατεβη (5627) εις αντιοχειαν
PES – ܘܗܽܘ ܪܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܫܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile