Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:7

New American Standard Bible
Acts 18:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then he left the synagogue and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God, whose house was next door to the synagogue.
NA26 – καὶ μεταβὰς (5631) ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν (5627) εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου (5740) τὸν θεόν, οὗ οἰκία ἦν (5713) συνομοροῦσα (5723) τῇ συναγωγῇ.
WH – και μεταβας (5631) εκειθεν [ ηλθεν (5627) | εισηλθεν (5627) ] εις οικιαν τινος ονοματι τιτιου ιουστου σεβομενου (5740) τον θεον ου η οικια ην (5707) συνομορουσα (5723) τη συναγωγη
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܺܛܳܘܣ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܰܩܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile