Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:8

New American Standard Bible
Acts 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Crispus, the leader of the synagogue, believed in the Lord together with his entire household; and many of the Corinthians, as they listened {to Paul,} were believing and being baptized.
NA26 – Κρίσπος δὲ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν (5656) τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες (5723) ἐπίστευον (5707) καὶ ἐβαπτίζοντο. (5712)
WH – κρισπος δε ο αρχισυναγωγος επιστευσεν (5656) τω κυριω συν ολω τω οικω αυτου και πολλοι των κορινθιων ακουοντες (5723) επιστευον (5707) και εβαπτιζοντο (5712)
PES – ܘܰܟ݁ܪܺܝܣܦ݁ܳܘܣ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܝܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile