Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:17

New American Standard Bible
Acts 19:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This became known to all who lived in Ephesus, both Jews and Greeks; and fear fell upon them all and the name of the Lord Jesus was being magnified.
NA26 – τοῦτο δὲ ἐγένετο class="show tvm">(5633) γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν class="show tvm">(5723) τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν class="show tvm">(5627) φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο class="show tvm">(5712) τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
WH – τουτο δε εγενετο class="show tvm">(5633) γνωστον πασιν ιουδαιοις τε και ελλησιν τοις κατοικουσιν class="show tvm">(5723) την εφεσον και επεπεσεν class="show tvm">(5627) φοβος επι παντας αυτους και εμεγαλυνετο class="show tvm">(5712) το ονομα του κυριου ιησου
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܐܪܡܳܝܶܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܗ݈ܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile