Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:18

New American Standard Version
Acts 19:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Many also of those who had believed kept coming, confessing and disclosing their practices.
NA26 – πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων (5761) ἤρχοντο (5711) ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες (5723) τὰς πράξεις αὐτῶν.
WH – πολλοι τε των πεπιστευκοτων (5761) ηρχοντο (5711) εξομολογουμενοι (5734) και αναγγελλοντες (5723) τας πραξεις αυτων
PES – ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile