Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:31

New American Standard Bible
Acts 19:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Also some of the Asiarchs who were friends of his sent {word} to him and {repeatedly} urged him not to venture into the theater.
NA26 – τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες (5752) αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες (5660) πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν (5707) μὴ δοῦναι (5629) ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
WH – τινες δε και των ασιαρχων οντες (5723) αυτω φιλοι πεμψαντες (5660) προς αυτον παρεκαλουν (5707) μη δουναι (5629) εαυτον εις το θεατρον
PES – ܘܳܐܦ݂ ܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܳܚܡܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܰܘ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile