Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:4

New American Standard Bible
Acts 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul said, "John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in Him who was coming after him, that is, in Jesus."
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν (5656) βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων (5723) εἰς τὸν ἐρχόμενον (5740) μετ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, (5661) τοῦτ ἔστιν (5748) εἰς τὸν Ἰησοῦν.
WH – ειπεν (5627) δε παυλος ιωαννης εβαπτισεν (5656) βαπτισμα μετανοιας τω λαω λεγων (5723) εις τον ερχομενον (5740) μετ αυτον ινα πιστευσωσιν (5661) τουτ εστιν (5719) εις τον ιησουν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܥܡܶܕ݂ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile