Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:40

New American Standard Bible
Acts 19:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For indeed, we are in danger of being accused of a riot in connection with today's {events,} since there is no {real} reason {for it,} and in this connection we will be unable to account for this disorderly gathering."
NA26 – καὶ γὰρ κινδυνεύομεν (5719) ἐγκαλεῖσθαι (5745) στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος, (5723) περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα (5695) ἀποδοῦναι (5629) λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. καὶ ταῦτα εἰπὼν (5631) ἀπέλυσεν (5656) τὴν ἐκκλησίαν.
WH – και γαρ κινδυνευομεν (5719) εγκαλεισθαι (5745) στασεως περι της σημερον μηδενος αιτιου υπαρχοντος (5723) περι ου [ ου | [ου] ] δυνησομεθα (5695) αποδουναι (5629) λογον περι της συστροφης ταυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܓ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܢ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile