Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:1

New American Standard Bible
Acts 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach,
NA26 – Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην (5668) περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν (5721) τε καὶ διδάσκειν (5721)
WH – τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην (5668) περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο (5668) [ | ο ] ιησους ποιειν (5721) τε και διδασκειν (5721)
PES – ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܐܳܘ ܬ݁ܶܐܳܘܦ݂ܺܝܠܶܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܘܰܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile