Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:13

New American Standard Version
Acts 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had entered {the city,} they went up to the upper room where they were staying; that is, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James {the son} of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas {the} {son} of James.
NA26 – καὶ ὅτε εἰσῆλθον, (5627) εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν (5627) οὗ ἦσαν (5713) καταμένοντες, (5723) τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.
WH – και οτε εισηλθον (5627) εις το υπερωον ανεβησαν (5627) ου ησαν (5707) καταμενοντες (5723) ο τε πετρος και ιωαννης και ιακωβος και ανδρεας φιλιππος και θωμας βαρθολομαιος και μαθθαιος ιακωβος αλφαιου και σιμων ο ζηλωτης και ιουδας ιακωβου
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܥܰܠܘ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܗ ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܘܒ݂ܰܪ‌ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile